• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

STANOVY

 

 

MATICE SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO, z.s.

PREAMBULE

Matice Svatého Jana Nepomuckého (dále jen Matice) je zapsaným spolkem podle občanského zákoníku. Matice vznikla za účelem zachování a šíření úcty k světci a českému patronu sv. Janu Nepomuckému u nás i v zahraničí a ke zvyšování významu Nepomuka jako poutního místa.

Článek I

 

Název: Matice Svatého Jana Nepomuckého, z.s.  Zapsaný spolek může používat i tradiční a zavedený  

             název Matice Svatého Jana Nepomuckého

 

Článek II.

 

Sídlo: Přesanické nám. 1, 335 01 Nepomuk

IČO: 26572907

 

Článek III.

 

Předmět činnosti:

 1. Obnova kultu a tradic sv. Jana Nepomuckého v jeho rodišti Nepomuku.

 

 1. Šíření věhlasu a propagace sv. Jana Nepomuckého v rámci ČR a ve světě.

 

Článek IV.

 

Způsoby činnosti

 

 1. Matice rozvíjí svou činnost prostřednictvím svých členů.

 

 1. Činnost Matice se řídí platnými zákony ČR.

 

 1. Matice koordinuje svou činnost s duchovní správou Nepomuka a pomáhá jí v praktických záležitostech.

 

 1. Matice podle potřeby spolupracuje s orgány státní správy a navazuje kontakty s jinými spolky a

    organizacemi.

 

Článek V.

 

Prostředky k činnosti

 

K zajištění činnosti Matice slouží zejména:

 

 1. příspěvky členů,

 

 1. sbírky, odkazy, dary a další zdroje v souladu s platným právním řádem,

 

 1. výnosy z nájmů budov, jejichž je Matice vlastníkem, výnosy z přednáškové a ediční činnosti, duchovních

    divadelních her, koncertů, výstav a jiné kulturně-náboženské a podnikatelské činnosti.

 

Článek VI.

 

Členství

 

 1. Členství v Matici je dobrovolné.

 

 1. Členem Matice může být:
 2. a) fyzická osoba starší 18 let, respektující stanovy a činnost Matice
 3. b) právnická osoba, respektující stanovy a činnost Matice.

 

 1. Členství v Matici je:
 2. a) řádné
 3. b) čestné.

 

 1. Vznik členství:
 2. a) řádné členství vzniká registrací písemné přihlášky výborem Matice
 3. b) čestné členství uděluje výbor Matice a potvrzuje jej valná hromada. Čestné členství nevylučuje členství řádné.
 4. Pozastavení členství: členství může být na základě žádosti člena v odůvodněných případech pozastaveno, a to max. na dobu 3 let.

 

Článek VII.

 

Práva a povinnosti členů

 

 1. Členové Matice mají právo:
 2. a) účastnit se valné hromady,
 3. b) být informováni o všech aktivitách Matice a jejích orgánů a podílet se na nich,
 4. c) podávat návrhy, připomínky a stížnosti k činnosti Matice a vyjadřovat se k navrženým                usnesením,
 5. d) členové řádní mají na valné hromadě hlas rozhodující,
 6. e) členové čestní mají na valné hromadě hlas poradní,
 7. f) volit a být volen do orgánů Matice mají členové řádní.

 

 1. Členové Matice jsou povinni:
 2. a) dodržovat stanovy Matice,
 3. b) řídit se rozhodnutími orgánů Matice,
 4. c) podporovat a rozvíjet činnost Matice,
 5. d) svědomitě a nezištně vykonávat svěřené funkce,
 6. e) platit stanovené příspěvky.

 

Článek VIII.

 

Zánik členství

 

 1. Členství v Matici zaniká:
 2. a) písemnou rezignací, předloženou výboru Matice,
 3. b) vyloučením, když způsob jednání člena je v rozporu se stanovami Matice nebo přináší Matici     škodu,
 4. c) u řádných členů při neplacení příspěvku po dobu 2 let,
 5. d) smrtí člena,
 6. e) zánikem Matice.

 

 1. O vyloučení rozhoduje výbor Matice, vyloučený člen se může odvolat k valné hromadě.

 

Článek IX.

 

Orgány Matice

 

Orgány Matice jsou:

 

 1. valná hromada,

 

 1. výbor a představenstvo Matice,

 

 1. kontrolní komise.

 

Článek X.

 

Valná hromada

 

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Matice a má tyto pravomoci:
 2. a) rozhodovat o koncepci Matice,
 3. b) schvalovat stanovy Matice, jejich změny a doplňky,
 4. c) volit a odvolávat jednotlivé členy výboru,
 5. d) volit a odvolávat členy kontrolní komise,
 6. e) schvalovat činnost výboru v uplynulém období a stanovit hlavní úkoly pro období následující,
 7. f) schvalovat hospodaření s majetkem a roční účetní uzávěrku,
 8. g) rozhodovat v záležitostech, které si vyhradí,
 9. h) rozhodovat o zániku Matice.

 

 1. Valnou hromadu svolává výbor Matice nejméně jednou za rok a to nejpozději 20 dnů před termínem

    konání.

 

 1. Výbor Matice je povinen svolat mimořádnou valnou hromadu, požádá-li o to písemně alespoň jedna

    třetina členů Matice, kontrolní komise Matice nebo výbor Matice v případě naléhavé potřeby.

 

 1. Valná hromada je schopna se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina všech členů s hlasem

    rozhodujícím. Jestliže se v určenou dobu nesejde potřebný počet, koná se o půl hodiny později za

    jakéhokoli počtu přítomných členů, K platnosti usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných

    členů s rozhodujícím hlasem.

 

 1. Při hlasování o schválení a změně stanov a o zániku Matice je třeba souhlasu nejméně dvou třetin

    přítomných členů s hlasem rozhodujícím.

 

 1. Z každé valné hromady se pořídí zápis, který obsahuje:
 2. a) den a místo konání valné hromady,
 3. b) jméno předsedajícího a zapisovatele,
 4. c) prezenční listinu s podpisy přítomných
 5. d) předložené návrhy,
 6. e) výsledky hlasování,
 7. f) doslovné znění usnesení.

 

 1. Zápisy se archivují.

 

Článek XI.

 

Výbor Matice

 

 1. Výbor je voleným výkonným orgánem Matice.

 

 1. Výbor se skládá z 5 členů.

 

 1. Úkolem výboru je:
 2. a) tajným hlasováním zvolit ze svého středu představenstvo, které sestává z předsedy,

                        místopředsedy a jednatele v případě tajné volby výboru valnou hromadou,

 1. b) zajišťovat správu a řízení Matice mezi jejími valnými hromadami,
 2. c) přijímat nové členy a rozhodovat o zrušení členství,
 3. d) stanovit výši členských příspěvků,
 4. e) vyřizovat všechny záležitosti Matice, nejsou-li vyhrazeny valné hromadě,
 5. f) navrhovat změny a doplňky stanov,
 6. g) podávat valné hromadě zprávu o své činnosti a předkládat výsledky hospodaření ke               schválení,
 7. h) rozhodovat o uzavírání smluv a dohod mezi Maticí a jinými organizacemi,
 8. i) svolávat valné hromady a navrhovat předsedajícího,
 9. j) navrhovat valné hromadě kandidáty do orgánů Matice v případě veřejné volby.

 

 1. Členové výboru jsou voleni na dobu tří let; při první volbě na jeden rok.

 

 1. Výbor zasedá nejméně 2x do roka.

 

 1. Jednání výboru svolává předseda nejméně 14 dní předem a uvede program jednání.

 

 1. Každý člen výboru má právo nejpozději jeden den před schůzí výboru navrhnout předsedovi, o čem má

    výbor jednat. Návrh, předložený během schůze výboru bude zařazen do programu jednání po schválení

    nadpoloviční většinou přítomných členů výboru.

 

 1. Výbor je svolán předsedou i tehdy, požádá-li o to písemně nadpoloviční většina členů výboru.

 

 1. V případě rezignace či úmrtí místopředsedy či jednatele Matice svolá výbor předseda, v případě rezignace

   či úmrtí předsedy svolá výbor protektor Matice. Výbor při tomto jednání zvolí ze svého středu jeho (jejich)

    pokračovatele v tajné volbě.  Hlasovací právo mají všichni členové výboru.

 

 1. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina členů výboru a rozhodnutí je platné při

      nadpoloviční většině kladných hlasů. Při rovnosti hlasů o neodkladných záležitostech rozhodne svým

      hlasem protektor Matice (viz článek XVI.).

 

 1. Z každé schůze výboru se pořídí zápis ve znění článku IX., bod 6.

 

 1. Rezignuje-li nebo zemře-li člen výboru, nastupuje na jeho místo náhradník, který získal při hlasování

      nejvyšší počet hlasů a mandát přijal.

 

Článek XII.

 

Představenstvo Matice

 

 1. Představenstvo Matice tvoří předseda, místopředseda a jednatel.

 

 1. Předseda Matice:
 2. a) je statutárním orgánem Matice, zatupuje Matici ve všech jednáních s orgány, organizacemi a

                         soukromými osobami,

 1. b) svolává schůze výboru a předsedá jeho jednání,
 2. c) spolu s protektorem podepisuje smlouvy a dohody uzavřené Maticí a všechny ostatní listiny a     dokumenty související s Maticí,
 3. d) spolu s protektorem a ekonomem (viz článek XIII) zodpovídá za finanční hospodaření

                       Matice a spolu s nimi má podpisové právo pro bankovní operace,

 1. e) kupní, směnné, zápůjční, nájemní a darovací smlouvy, které se týkají movitého I nemovitého               majetku, jakož i finanční operace může podepisovat pouze s protektorem Matice.

 

 1. Místopředseda Matice zastupuje předsedu v rozsahu pravomocí předsedy na základě pověření nebo je-li

    předsedovi zabráněno vykonávat funkci.

 

 1. Jednatel Matice:
 2. a) vede písemnou agendu Matice, zápisy o výborových schůzích a valných hromad a vyřizuje je     dle pokynů předsedy
 3. b) vede knihu členů
 4. c) informuje veřejnost o činnosti Matice.

 

Článek XIII.

 

Ekonom

 

 1. Ekonoma Matice jmenuje protektor.

 

 1. Ekonom Matice připravuje rozpočet, kterým se řídí používání prostředků. Rozpočet schvaluje výbor.

 

 1. Ekonom Matice průběžně sleduje hospodaření Matice a předkládá výboru návrhy.

 

 1. Spolu s protektorem a předsedou Matice má podpisové právo k bankovním operacím.

 

Článek XIV.

 

Kontrolní komise

 

 1. Kontrolní komise (KK) je tříčlenná, volená valnou hromadou na dobu tří let, při první volbě na jeden rok.

 

 1. KK volí v případě tajné volby ze svého středu předsedu, který zodpovídá za práci komise a za plnění

    jejích usnesení.

 

 1. KK za svou činnost odpovídá valné hromadě a není podřízena ani nadřízena výboru Matice.

 

 1. Jejím úkolem je:
 2. a) kontrola dodržování stanov Matice,
 3. b) kontrola hospodaření Matice,
 4. c) kontrola plnění všech usnesení valných hromad,
 5. d) kontrola zajištění majetku Matice,
 6. e) kontrola účetních knih a ročních účetních uzávěrek,
 7. f) projednávat stížnosti členů,
 8. g) vypracovat revizní zprávu za jednotlivá jednoroční období a předložit ji valné hromadě a     průběžně výboru Matice.

 

 1. Schůze kontrolní komise se konají podle potřeby, nejméně jednou za rok.

 

 1. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím ve výboru Matice.

 

Článek XV.

 

Volební řád

 

 1. Právo volit a být zvolen do orgánů Matice má každý řádný člen Matice, který je ochoten plnit úkoly,

    související s činností Matice.

 

 1. Předsedající valné hromady, při níž se konají volby, jmenuje tříčlennou volební komisi, která shromáždí

    návrhy kandidátů do orgánů Matice, které mohou podávat výbor i řádní členové matice.

 

 1. Volební komise se dotáže navržených kandidátů, zda souhlasí s kandidaturou a sestaví kandidátku ze

    všech navržených kandidátů.

 

 1. Volby do orgánů Matice mohou být tajné nebo veřejné aklamací. O způsobu volby rozhodne valná

    hromada hlasováním před zahájením vlastních voleb.

 

 1. V případě tajné volby každý oprávněný volič obdrží volební lístek, na němž označí 5 vybraných kandidátů

    do výboru a 3 kandidáty do kontrolní komise podle vlastní volby. Označí-li kandidátů více, je jeho hlas

    neplatný. V případě veřejné volby se o jednotlivých kandidátech na funkci předsedy, místopředsedy,

    jednatele, člena výboru a náhradníka,  předsedy KK a členů KK a náhradníka hlasuje veřejně, volební

    komise sčítá hlasy a zvolen je kandidát s největším počtem získaných hlasů.

 

 1. Po skončení voleb provede volební komise sčítání hlasů a sepíše protokol o provedení voleb, který

    obsahuje:

 1. a) datum a místo konání voleb,
 2. b) počet odevzdaných platných volebních lístků v případě tajné volby,
 3. c) jmenný seznam kandidátů s počtem získaných hlasů,
 4. d) podpisy členů volební komise.

 

 1. Volební komise seznámí valnou hromadu s výsledky voleb.

 

 1. Členy orgánů Matice se stávají ti z kandidátů, kteří prostou většinou odevzdaných hlasů získali hlasů

    nejvíce a mandát přijali. Při rovnosti hlasů se mandát určí losem. Nepřijme-li zvolený kandidát mandát,

    nahradí ho další kandidát, který získal při hlasování nejvíce hlasů a souhlasí se zvolením; je-li takových

    více, mandát se určí losem.

 

Článek XVI.

 

Protektor

 

 1. Protektorem Matice je arciděkan nebo administrátor Římskokatolické farnosti – Arciděkanství Nepomuk.

   Má právo se zúčastňovat valné hromady, schůzí výboru a potvrzovat usnesení výboru a valné hromady.

 

 1. Má spolu s předsedou a ekonomem Matice podpisové právo pro všechny finanční operace a spolu s nimi

    rozhoduje o všech kupních, směnných, zápůjčních nájemních a darovacích smlouvách, které se týkají

    movitého I nemovitého majetku Matice.

 1. V případě rezignace nebo úmrtí předsedy Matice svolává výbor Matice k nové volbě.

 

Článek XVII.

 

Zánik Matice

 

 1. Matice zanikne:
 2. a) usnesením valné hromady
 3. b) pravomocným rozhodnutím ministerstva o jejím rozpuštění, jestliže porušuje své základní     povinnosti, stanovené příslušným zákonem.

 

 1. Při zániku Matice stanoví protektor likvidátora, který provede majetkové vypořádání a vyřízení pracovně-

   právních vztahů.

 

 1. Majetek, který zůstane po vyrovnání pohledávek, připadne Římskokatolické farnosti – Arciděkanství

    Nepomuk.

 

Článek XVIII.

 

Závěrečná ustanovení

 

Matice Svatého Jana Nepomuckého z.s. je pokračovatelem občanského sdružení Matice Svatého Jana Nepomuckého, které vzniklo jako právnická osoba registrací Stanov pod č.j. VS/1-1/74163/09-R u Ministerstva vnitra ČR dne 9.01.2009. Původní Stanovy byly změněny a jejich nové znění vzalo na vědomí Ministerstvo vnitra ČR dne 17.05.2013 pod stejným jednacím číslem. Registrace o.s. proběhla ve smyslu zák. Č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů. Matici Svatého Jana Nepomuckého bylo Ministerstvem vnitra ČR přiděleno identifikační číslo (IČO) 26572907.

 

Tyto stanovy byly přijaty na řádné valné hromadě, konané dne 23.2.2020 v Nepomuku a nahrazují Stanovy Matice ze dne 5.3.2017.

 

V Nepomuku, 23.2.2020

 

 

Stanovy a přihláška ke stažení:

Komentáře jsou vypnuty.

 • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého