• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

Svatojánské slavnosti 2018

Letošní svatojánské slavnosti zahájili Nepomučtí účasti na Navalis 2018 v Praze, kterých se jako každoročně zúčastnili i členové MSJN. Podrobné informace najdete na https://www.nepomuk.cz/obcan/ohlednuti-za-navalis-2018/

Ve čtvrtek 17.5.2018 od 16:00 hodin proběhla v kostele sv. Jana Nepomuckého vernisáž výstavy prací dětí ze Základní školy Nepomuk. Více informací na https://www.nepomuk.cz/obcan/vernisaz-vystavy-detskych-praci/

V sobotu 19.5.2018 od 11:00 hodin byl otevřen rekonstruovaný sál na Arciděkanství Nepomuk, a to koncertem Doteky baroka v provedení Komorního orchestru Písek. Současně tam byla k shlédnutí výstava k 10. výročí založení Matice. V neděli byla hlavní mše svatá v 10:30 hod. Po 10. hodině vyšlo procesí z budovy Arciděkanství. Video z koncertu a další informace o pouti můžete shlédnout na: https://www.nepomuk.cz/obcan/ohlednuti-za-pouti-fotografie-a-videa/

Letošní hlavní mši svatou zhodnotil předseda MSJN Ing. Petr Jenčík v jeho příspěvku takto:

Duch svatý nad Nepomukem

Letos jsme oslavili svátek našeho svatého rodáka a patrona sv. Jana na Boží hod svatodušní 20. května. Naše radost byla tedy dvojnásobná, protože jsme si mohli připomenout seslání Ducha svatého Kristovým učedníkům společně s oslavou našeho světce, kterému byl svatý Duch dán v plnosti i s jeho dary.

Tato šťastná shoda byla umocněna ještě další událostí. Hlavní poutní mši svatou celebroval pomocný biskup arcibiskupství pražského, Mons. ThLic. Ing. Zdeněk Wasserbauer Th.D., který přijal biskupské svěcení, a tedy Ducha svatého, v pražské katedrále den předtím. Nepomucká poutní mše byla tedy první v jeho biskupské službě. Jsme rádi, že se rozjel ze všeho nejdříve jako poutník ke Kolébce sv. Jana. Symbolické je i to, že otec biskup dosud slouží jako generální vikář pražské arcidiecéze, stejně jako kdysi náš světec.  

Mladý, sympatický a energický otec biskup přijel autem bez jakéhokoliv doprovodu kolem desáté dopoledne na arciděkanství, rychle se převlékl a slavnostní procesí mohlo vyrazit od farního kostela sv. Jakuba Většího (místo křtu sv. Jana Nepomuckého) k poutnímu kostelu. Tradičně byla v čele průvodu nesena socha našeho světce, a to nejen členy naší Matice, ale i dvěma hosty z brazilského São João Nepomuceno, kteří přijeli na svatojánské oslavy do Čech.  Průvod byl tentokrát oživen skupinou v kostýmech a dudákem, který nás doprovázel svojí říznou muzikou. Ta nebyla rušena hlučnými ampliony od pouťových atrakcí na náměstí, za což provozovatelům děkujeme.

Svatojánská svatyně nad Kolébkou sv. Jana byla velmi pěkně zaplněná a přivítala otce biskupa chorálem „Vroucně vítán, budiž Jene svatý“. Otce biskupa pak přivítal i náš pan farář P. Jiří Špiřík, Marie Bílková s kyticí a pan starosta Nepomuka Ing. Jiří Švec. V odpovědi otec biskup přiznal, že je v Nepomuku poprvé a podivil se nad rozsahem naší poutě. On sám pochází z Posázaví a má úctu ke sv. Janu spojenu hlavně se Zelenou horou a Santiniho kostelem nad Žďárem nad Sázavou, kde maturoval.

Slavení mše svaté doprovázely samozřejmě texty ze slavnosti Ducha svatého, ale otec biskup dokázal ve své promluvě krásně poukázat na souvislosti daru mluvit cizími jazyky, který přijali apoštolové, s dary přijatými sv. Janem. Zdůraznil spolu s naším papežem Františkem, jak je důležité používat náš jazyk s rozvahou, jak je nutné rozlišovat chvíle, kdy promluvit máme a musíme, od těch, kdy je třeba mlčet. Zvláš upozornil na nebezpečí pomluv a „drbů“, kterých bychom se měli vyvarovat. Vzorem nám může být náš rodák, který promluvil bez bázně před králem při obraně církevních práv a mlčel o zpovědním tajemstvím. Vyzval nás k modlitbám o sesílání Ducha svatého i nám.

Při předkládání darů před Proměňováním přinesli farníci otci biskupovi i vzorky výrobků od místních firem a řemeslníků. 

Celou slavnost doprovázel svým krásným zpěvem nepomucký sbor, na varhany hrál Petr Vopalecký.

Slavnostní ráz slavení Eucharistie zvýraznila i koncelebrace tří kněží, tedy našeho pana faráře P. Špiříka, P. Paruszewského z Kasejovic a P. Voráčka ze Sušice a také větší počet ministrantů.

Mše svatá byla zakončena sborovým zpěvem písně „Bože, chválíme Tebe“.

Myslím, že při letošní poutní mši svaté nám sv. Jan vyprosil nejen hezké počasí, ale i seslání Ducha svatého pro naše město a farnost.

Ke slavnostnímu obědu s otcem biskupem pozval pan starosta kněze, poutníky z Brazílie a zástupce naší Matice sv. Jana Nepomuckého do salonku hotelu U Švejka. Při tomto posezení se otec biskup živě zajímal o dění v našem městě, o kterém mu podal pan starosta zevrubné informace. Shodli jsme se, že posláním a budoucností Nepomuka není průmyslový rozvoj, ale postupné rozšiřování služeb pro poutníky ke Kolébce sv. Jana, obnovení úcty a lásky k němu v jeho rodném městě.

Ve tři odpoledne se v poutním kostele konalo ještě Požehnání s litaniemi ke svatému Janu a od šesti předvedl svoje umění v hotelu U Zeleného stromu jeden z brazilských hostů při malém koncertu. 

Byl to požehnaný den, za který děkujeme Pánu – jistě na přímluvu našeho svatého Jana Nepomuckého. 

Děkujeme i otci biskupovi Zdenkovi a všem, kteří se podíleli na přípravě poutní slavnosti.

Naše Matice jako tradičně zajistila díky Lidce Jenčíkové i prodej devocionálií pod věží poutního kostela.

Deo gratias !

        

Komentáře jsou vypnuty.

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého