• sm_kostel_sv_janasv. Jan Nepomuckýsv. Jan Nepomucký - oltář v kostele SJNsm_shoz_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytrážsm_misto_shozu_do_vltavysv. Jan Nepomucký vytráž

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU MATICE SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO,

která se bude konat v neděli, dne 12. května 2013 v přízemí Arciděkanství v Nepomuku na Přesanickém náměstí 1 od 17:30 hod.

Jedná se o volební valnou hromadu, při které budou zvoleny nové orgány MSJN a proto by bylo potřeba, aby se jí zúčastnili všichni členové.

Výbor Matice připravil následující program:

1. Zahájení a úvodní slovo předsedy MSJN
2. Navržení a schválení tří členů návrhové komise
3. Zpráva o činnosti výboru Matice od poslední Valné hromady MSJN
4. Zpráva o hospodaření s majetkem a roční účetní uzávěrkou za r. 2012
5. Zprávy o rozpracovaných akcích
6. Jmenování pětičlenné volební komise předsedajícím Valné hromady MSJN
7. Navržení kandidátů pro členství ve výboru Matice a pro členství v kontrolní komisi Matice na období 2013-2015 (návrhy mohou podávat všichni řádní členové Matice)
8. Sestavení kandidátek do výboru a do kontrolní komise Matice, které provede volební komise
9. Tajná volba výboru a kontrolní komise Matice na léta 2013-2015, provedená v souladu se stanovami Matice
10. Vyhlášení výsledků voleb volební komisí
11. Návrhy činnosti Matice v r. 2013
12. Tajná volba členů výboru Matice představenstva Matice (tj. předsedy, místopředsedy a jednatele MSJN) na léta 2013 – 2015
13. Volba předsedy kontrolní komise na léta 2013 – 2015 jejími členy
14. Návrh usnesení z Valné hromady, zpracované návrhovou komisí, jeho příp. doplnění a schválení členy Matice
15. Diskuse
16. Závěr Valné hromady

Věříme, že se vynasnažíte dle svých možností na Valnou hromadu přijít. Během ní mohou členové zaplatit členské příspěvky na r. 2013 (nebo za roky předcházející), jejich výše je stále 400,- Kč pro výdělečného člena a 200,- Kč pro ostatní.

V Nepomuku, dne 16. dubna 2013

Za Výbor Matice sv.Jana Nepomuckého
předseda Ing. Petr Jenčík

Komentáře jsou vypnuty.

  • Svatojánské muzeum Nepomuk - logo     Město Nepomuk - logo     Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk - logo     Svatojánský spolek - logo     Muzeum Karlova mostu - Praha KČT Nepomuk - Kde jsem potkal Jana Nepomuckého